ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០១ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២២

កម្ពុជាទទួលអំណោយអណ្តូងស្នប់ចំនួន ១៥០០ពីសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា